Local Authorities
 Karachchi pradeshiya sabha
Pachchilaipalli pradeshiya sabha
 Poonagary pradeshiya sabha