හැඳුනුම

තනතුර:
කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
ලිපිනය:
ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට.
කොළඹ 05.
Sri lanka
දුරකථනය:
+94 112 369 150
ෆැක්ස්:
+021 228 3966

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)