30-04-2019 தேதியின்படி மக்கள் தொகை

 
  தொ. இல
பி.செ.பிரிவு
மீள்குடியேற்றப்பட்ட குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை

        மீள்குடியேற்றப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்கை                       
இன ரீதியான மீள்குடியேற்றப்பட்ட குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை           
 
 
 
மொத்த நபர்கள்
ஆண்கள்
பெண்கள்
          சிங்களம்
            தமிழ்
            முஸ்லீம்
 
 
 
 
 
 
குடும்பங்கள்
உறுப்பினர்கள்
குடும்பங்கள்
உறுப்பினர்கள்
குடும்பங்கள்
உறுப்பினர்கள்
 01 கரைச்சி  25321 78189  37897 40292  36   97 25026 77206  258 889
 02 கண்டாவளை 8638 26546 12825 13721 2 8631 26519 6 25
 03 பூநகரி
7757 26309 13049 13260 5 7278 24647 478 1657
 04 பச்சிலைப்பள்ளி
4367 13880 6786 7094

5 4361 13859 4 16
      மொத்தம் 46083 144924 70557 74367 40 109 45296 142231 746 2587

 

 

மீள்குடியேற்றப்பட்ட மக்கள் தொகை

 

தொ. இல பி.செ.பிரிவு மீள்குடியேற்றப்பட்ட குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை
மீள்குடியேற்றப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்கை 
இன ரீதியான மீள்குடியேற்றப்பட்ட குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை  
மொத்த நபர்கள்
ஆண்கள் பெண்கள் சிங்களம் தமிழ் முஸ்லீம்
குடும்பங்கள் உறுப்பினர்கள் குடும்பங்கள் உறுப்பினர்கள் குடும்பங்கள் உறுப்பினர்கள்
01 கரைச்சி 129 291 130 161 129
02 கண்டாவளை 9 28 14 14 9
03 பூநகரி 16 18 12 6 16
04 பச்சிலைப்பள்ளி 286 1035 485 550 283 3
மொத்தம் 440 1372 641 731 437 3

 

9141 CD59FB13C6ECF2E6852573E90068243D ocha ACC lka080205