பெயர் பதவி    தொ.பே.இல.
திரு.சுந்தரம் அருமைநாயகம்  -  மாவட்ட செயலாளர்    021-2283965 
திரு.சி.சத்தியசீலன் - மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்  021-2285456 / 0779235888
திரு.த.பிருந்தாகரன்                         உதவி மாவட்ட செயலாளர் -   021-2285351 / 0777862056
திரு.வி.வேல்நிதி                              பிரதம கணக்காளர்    021-2285484 
திரு.ஜ.ஜ.சி.பெலிசியன்               திட்டமிடல் பணிப்பாளர்    021-2285760 / 0773868582
திரு.அ.செல்வராச்                       விவசாயப் பணிப்பாளர்   021- 2283882
திரு.ச.குகபாலன்                            உள்ளக கணக்காளர்     021- 2285837 / 0770203703
திருமதி.ச.ஜெயராணி                 கணக்காளர்     021-2285309 / 0779901884
திரு.க.திவாகர்       பொறியியலாளர்          021-2285738  / 0777707649
திருமதி.அ.ஆரணி         சமுர்த்தி பணிப்பாளர்      021-2283842
திரு.ப.பாலச்சந்திரன்     புள்ளிவிபரவியலாளர்   021-2285754 / 0717980227
செல்வி.ந.பொண்ராணி      சமுர்த்தி கணக்காளர்  021-2283842 / 0776987587 
திருமதி.பி.தாரகா      மாவட்ட காணிப் பதிவாளர்  021-22285353 / 0779067641
திரு.அ.கேதீஸ்வரன்    உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்   021-2285354 /   0778888681
திரு.ந.கௌரிதாசன்      உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்    021-2285356   / 0777805357
திரு.ச.இன்பராச்        உதவி அனர்த்த முகாமைத்துவ பணிப்பாளர்    772320528
திரு.ற.சி.அமல்ராச்    தேர்தல் ஆணையாளர்    021-2285664    / 0778379686 
திரு.சி.துஸ்யந்தன்     மாவட்ட உளவளத்துறை இணைப்பாளர்     779103322
திரு.பி.அ.டி.த.மல்டேனியா     021-2283847 / 0718899580
திருமதி.பி.சிவகணபதி        021-2283775   0775713319
செல்வி.ப.ஜெயரயிந்தா   தகவல் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்  774447477
திருமதி.வி.சுகுனாளினி     கலாச்சார உத்தியோகத்தர்      773065027
திருமதி.விஜயோஸ்வரி     
திரு.த.சர்வேஸ்வரன்  ஆரம்ப சிறுபராய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்     771000770
திரு.ஐ.பிறேம்    உதவி  மாவட்ட பதிவாளர்        773662511