1. புவியியல் அம்சங்கள்
 2. நிர்வாகப் பிரிவுகள்
 3. மக்கள்தொகை
 4. விவசாயம்
 5. கால்நடை
 6. நீர்ப்பாசனம்
 7. `மீன்வள துறை
 8. மின்சாரம்
 9. போக்குவரத்து
 10. கல்வி
 11. சுகாதாரம்
 12. கூட்டுறவு