ප්‍රා. ලේ. කාර්යාල
RIGHT TO INFORMATION

In accordance with the RTI Act 12 of 2016

Designated officer

Name: Mr.S.Arumainayaham

Designation:- District Secretary

Phone No: 0212283965

Fax No: 0212283966

Information Officer

Name: Mr.T.Prunthakaran

Designation:- Asst.District Secretary

Phone No: 0212285351

Fax No: 0212285759


 
கிளிநொச்சி மாவட்ட விவசாய செயற்றிட்டங்கள் தொடர்பாக விசேட கலந்துரையாடல்

There are no translations available.

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில்மேற்கொள்ளப்படும் விவசாய செயற்றிட்டங்கள் தொடர்பாக விவசாயிகள் மற்றும் அரச அதிகாரிகளுடனான விசேட கலந்துரையாடல் விவசாய பிரதி அமைச்சர் கௌரவ அங்கஜன் இராமநாதன் அவர்களது பங்குபற்றலுடன்  மாவட்ட அரச அதிபர் திரு சுந்தரம் அருமைநாயகம் அவர்களது தலைமையில் கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் 11.09.2018 அன்று நடைபெற்றது.

இக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய பிரதிவிவசாய அமைச்சர் அவர்கள் வட கிழக்கை பொறுத்தவரை விவசாயம் சார் பிரச்சனைகள் அதிகம் உள்ளதாகவும் தேறிய விவசாய உற்பத்தியில் வடமாகாணம் குறைந்தளவு பங்களிப்பையே வழங்குவதாகவும் இதுபோன்ற பிரச்சனைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு மேற்படி கூட்டங்களில் தானாக முன்வந்து பங்குபற்றுவதாகவும் இதன் தொடர்ச்சியாக வட கிழக்கு விவசாய அபிவிருத்திக்காக 3 பில்லியன் அளவிலான மீள் எழுச்சி நிதியினை ஒதுக்குவதற்கு விவசாய அமைச்சிடம் கோரியிருப்பதாகவும் தெரிவிததார். மேலும் ஏனைய மாகாணங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் வட கிழக்கு மாகாணங்களில் ஆளணிபிபற்றாக்குறை அதிகளவில் காணப்படுகின்றமை கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டியது எனவும் தெருவித்தார்.

வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழாக உள்ள மக்களிற்கு வீடமைப்பதற்கு நிலமின்மை, விவசாய காணிகளிலின்மை, சட்ட விரோத மண் அகழ்வு ,தனியார் நெற்கொள்ளளவில் காணப்படும் வேறுபாடு, திருவையாறு ஏற்று நீர்ப்பாசனத்தை வினைத்திறனாக செய்படுத்தல் என்பன சம்மந்தமாக விரிவாக ஆராயப்பட்டு மேற்கொள்ளப்படவேண்டிய நடவடிக்கைகள் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

 

மாற்றுவலுவுள்ளோருக்கான கலாச்சார போட்டியில் கிளிநொச்சி மாவட்டம் இரண்டாம் நிலை

There are no translations available.

சமூக நலன்புரி மற்றும் ஆரம்ப கைத்தொழில் அமைச்சின் ஏற்பாட்டில் மத்திய அரசின் சமூகசேவைகள் திணைக்களத்தினால் நடாத்தப்பட்ட சித்று மற்றும் சுயசக்தி அபிமானி விருது வழங்கும் விழாவில் 06-09-2018 அன்று கொழும்பு தாமரைத்தடாகத்தில் (நெலும் பொக்கன) இடம்பெற்றது.

இங்கு மாற்று வலுவுடையவர்களுக்கான கலைப்போட்டியில் (நடனம்) கிளிநொச்சி மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் பங்குபற்றி மாகாண ரீதியில் முதலாம் இடத்தையும் தேசிய ரீதியில் இரண்டாம் இடத்தையும் பெற்றுக்கொண்டனர்

இவர்களுக்கான வெள்ளிப்பதக்கத்தினை சமூக நலன்புரி மற்றும் ஆரம்ப கைத்தொழில் கௌரவ அமைச்சர் டயகமகே அவர்களினால் வழங்கிகௌரவித்தார்.

 
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
District Secretary


Suntharam Arumainayaham

Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6