ප්‍රා. ලේ. කාර්යාල
RIGHT TO INFORMATION

In accordance with the RTI Act 12 of 2016

Designated officer

Name: Mr.S.Arumainayaham

Designation:- District Secretary

Phone No: 0212283965

Fax No: 0212283966

Information Officer

Name: Mr.T.Prunthakaran

Designation:- Asst.District Secretary

Phone No: 0212285351

Fax No: 0212285759


 
"சிறுவர்களை பாதுகாப்போம்" தேசிய செயற்திட்டம் கிளநொச்சியில் அதிமேதகு ஜனாதிபதியால் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது

There are no translations available.

எதிர்கால உலகின் சவால்களை வெற்றிகொள்ளக்கூடிய நற்பண்பும்அறிவும் நிறைந்த பலம்மிக்க பிள்ளையை நாட்டிற்கு வழங்குவதற்காக அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் எண்ணத்தில் உதித்த "சிறுவர்களை பாதுகாப்போம்" செயற்திட்டம் தேசிய ரீதியில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுவருகின்றது

அந்தவகையில்  கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் இக்கருத்திட்டத்தினை இன்று (18.06.2018) கிளிநொச்சி மத்தியகல்லூரயில் இடம்பெற்ற மாநாட்டில் அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பித்துவைத்தார்.

இந்நிகழ்வில் சிறுவர் பெண்கள் விவகார அமைச்சர் கௌரவ சந்ராணி பண்டார  மற்றும் வடமாகாண முதலமைச்சர் கௌரவ சி.வி விக்கினேஸ்வரன், கௌரவ பிரதி அமைச்சர்கள், கௌரவ வடமாகாண ஆளுநர், கௌரவ மாகாணசபை அமைச்சர்கள், அமைச்சின் செயலாளர்கள், கிளிநொச்சி யாழ்ப்பாணம் முல்லைத்தீவு அரசாங்க அதிபர்கள், பிரதேச செயலாளர்கள், அரச உத்தியோகத்தர்கள், மாணவர்கள், பொதுமக்கள் என பலர் கலந்துகொண்டனர்.


 
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
District Secretary


Suntharam Arumainayaham

Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30