ප්‍රා. ලේ. කාර්යාල
RIGHT TO INFORMATION

In accordance with the RTI Act 12 of 2016

Designated officer

Name: Mr.S.Arumainayaham

Designation:- District Secretary

Phone No: 0212283965

Fax No: 0212283966

Information Officer

Name: Mr.T.Prunthakaran

Designation:- Asst.District Secretary

Phone No: 0212285351

Fax No: 0212285759


 
பொருளாதார மத்திய நிலையம் ஜனாதிபதியினால் திறந்த வைக்கப்பட்டது

There are no translations available.

கிளிநொச்சி மாவட்ட விசேட பொருளாதார மத்திய நிலையம் கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சின் ஏற்பாட்டில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்டு அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்களால் 14.10.2017 அன்று திறந்து வைக்கப்படட்டது. வடமாகாணத்தற்கு வருகைதந்த அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் கிளிநொச்சி மாவட்டத்திற்கு வருகைதந்து பொருளாதார மத்திய நிலையத்தினை திறந்து வைத்து மக்களின் பாவனைக்காக கையளித்தார். இந் நிகழ்வில் கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள் கௌரவ அமைச்சர் பீ.கெரிசன் அவர்கள் கௌரவ அங்கஜன் இராமநாதன் பா.உ மற்றும் வடமாகாண ஆளுநர் றெஜிநோல்ட் குரே ஆகியோர் கலந்த சிறப்பித்தனர்

 
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
District Secretary


Suntharam Arumainayaham

Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2