කොළඹ දිස්තික් ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ - 12

011-2325511


( ! ) සටහනින්යුත් දත්ත අනිවාර්ය වේ

 
 
 
 
 

ඔබට අක්ෂරක් ඉතිරිව ඇත.
 

කරුණාකර පහත සදහන් රහස් කේතය යොදන්න:
...

 

Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
ප්‍රා. ලේ. කාර්යාල
District Secretary


Suntharam Arumainayaham