ප්‍රා. ලේ. කාර්යාල
RIGHT TO INFORMATION

In accordance with the RTI Act 12 of 2016

Designated officer

Name: Mr.S.Arumainayaham

Designation:- District Secretary

Phone No: 0212283965

Fax No: 0212283966

Information Officer

Name: Mr.T.Prunthakaran

Designation:- Asst.District Secretary

Phone No: 0212285351

Fax No: 0212285759


 
මුල් පිටුව අමතන්න අප අමතන්න

කොළඹ දිස්තික් ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ - 12

011-2325511


( ! ) සටහනින්යුත් දත්ත අනිවාර්ය වේ

 
 
 
 
 

ඔබට අක්ෂරක් ඉතිරිව ඇත.
 

කරුණාකර පහත සදහන් රහස් කේතය යොදන්න:
...

 

Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
District Secretary


Suntharam Arumainayaham

Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3