මුල් පිටුව අමතන්න අප අමතන්න

කොළඹ දිස්තික් ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ - 12

011-2325511


( ! ) සටහනින්යුත් දත්ත අනිවාර්ය වේ

 
 
 
 
 

ඔබට අක්ෂරක් ඉතිරිව ඇත.
 

කරුණාකර පහත සදහන් රහස් කේතය යොදන්න:
...

 

Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
District Secretary


Suntharam Arumainayaham

Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
September 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30