கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகம்,
ஏ 9 வீதி,
கிளிநொச்சி

0094-21-2283945


( ! ) குறியீடு உள்ளவை தேவைப்படுகிறது.

 
 
 
 
 

உங்களிக்குஎழுத்துகள் மீதம் எரிக்கிறது.
 

பின்வரும் பாதுகாப்பு குறியீட்டை பதிவு செய்யவும்:
...

 

Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
மாவட்டச்செயலாளர்

சுந்தரம் அருமைநாயகம்