ප්‍රා. ලේ. කාර්යාල
RIGHT TO INFORMATION

In accordance with the RTI Act 12 of 2016

Designated officer

Name: Mr.S.Arumainayaham

Designation:- District Secretary

Phone No: 0212283965

Fax No: 0212283966

Information Officer

Name: Mr.T.Prunthakaran

Designation:- Asst.District Secretary

Phone No: 0212285351

Fax No: 0212285759


 
கிளிநொச்சி பட்டதாரி பயிலுனருக்கான நேர்முக தேர்வு

There are no translations available.

கிளிநொச்சி பட்டதாரி பயிலுனருக்கான நேர்முக தேர்வு 23 மற்றும் 24ம் திகதிகளில் கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகத்தில் நடை பெறவுள்ளது.

தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் அமைச்சிற்கு இதுவரை விண்ணப்பம் செய்யாத பட்டதாரிகள் கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகத்தில் உரிய விண்ணப்பங்களை பெற்று 20.04.2018 ம் திகதிக்கு முன்னர் மாவட்ட செயலகத்தில் சமர்ப்பித்து நேர்முக தேர்விற்கான திகதியினை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு மாவட்ட அரச அதிபர் தெரிவித்துள்ளார்.

நேர்முக தேர்வுக்கு அழைக்கப்படடவர்களின் பெயர் விபரங்கள் கீழே பதிவிறக்கம் செய்து பார்வையிட முடியும் .

நேர்முக தேர்வுக்கு அழைக்கப்பட்டோர் பெயர் விபரங்கள்


 
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
District Secretary


Suntharam Arumainayaham

Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3