ප්‍රා. ලේ. කාර්යාල
RIGHT TO INFORMATION

In accordance with the RTI Act 12 of 2016

Designated officer

Name: Mr.S.Arumainayaham

Designation:- District Secretary

Phone No: 0212283965

Fax No: 0212283966

Information Officer

Name: Mr.T.Prunthakaran

Designation:- Asst.District Secretary

Phone No: 0212285351

Fax No: 0212285759


 
"Youth with Talent"

There are no translations available.

 

தேசிய இளைஞர் சேவை மன்றத்தின் கீழ் செயற்படுத்தப்படும் " Youth with Talent – Gamata Kotiyak 2017 Thurunu Sharma Shakthi " சமூக அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கருத்திட்ட பாராட்டு நிகழ்வு கௌரவ பிரதம அமைச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின் தலைமையில் 09.04.2018 அன்று இடம்பெற்றது.

இத் திட்டத்தில்  கிளிநொச்சி மாவட்டமும்   சிறந்த பங்களிப்பினை ஆற்றியமைக்காக கௌரவ பிரதம அமைச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் கிளிநொச்சி மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் சுந்தரம் அருமைநாயகம் அவர்களுக்கு விருது வழங்கி  கெளரவித்தார்.


 
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
District Secretary


Suntharam Arumainayaham

Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30