මුල් පිටුව පරිපාලන ව්‍යුහය කොට්ඨාශ

අංශ

 

 • ආයතන අංශය
 • ගිණුම් අංශය
 • සැලසුම් අංශය
 • ඉංජිනේරු අංශය
 • සමෘද්ධි අංශය
 • පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අංශය
 • කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය
 • විගණන අංශයසංඛ්‍යාලේඛන අංශය
 • ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී අංශය
 • ක්‍රීඩා අංශය
 • තරුණ සේවා අංශය
 • කිරුම් මිණුම් අංශය
 • මාධ්‍ය ඒකකය
 • ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය
 
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
District Secretary


Suntharam Arumainayaham

Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
July 2017
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5