මුල් පිටුව තවත් අපාදා කළමනාකරණය‍

ආපදා කළමණාකරන

 

අංකය ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය

1

ආපදා කළමණාකරන අමාත්‍යාංශය

No.383, බෞද්ධාලෝක, කොළඹ – 07.

0112695013/ 2681980

2

ආපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානය

2-222,BMICH, බෞද්ධාලෝක, කොළඹ – 07.

0112670002

3

දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරන සම්බන්දිකරණ ඒකකය

කොළඹ දිස්තික් ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය, කොළඹ 12

0112670002

 
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
District Secretary


Suntharam Arumainayaham

Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3