මුල් පිටුව තවත් අපාදා කළමනාකරණය‍

ආපදා කළමණාකරන

 

අංකය ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය

1

ආපදා කළමණාකරන අමාත්‍යාංශය

No.383, බෞද්ධාලෝක, කොළඹ – 07.

0112695013/ 2681980

2

ආපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානය

2-222,BMICH, බෞද්ධාලෝක, කොළඹ – 07.

0112670002

3

දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරන සම්බන්දිකරණ ඒකකය

කොළඹ දිස්තික් ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය, කොළඹ 12

0112670002

 
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
District Secretary


Suntharam Arumainayaham

Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2