ප්‍රා. ලේ. කාර්යාල
RIGHT TO INFORMATION

In accordance with the RTI Act 12 of 2016

Designated officer

Name: Mr.S.Arumainayaham

Designation:- District Secretary

Phone No: 0212283965

Fax No: 0212283966

Information Officer

Name: Mr.T.Prunthakaran

Designation:- Asst.District Secretary

Phone No: 0212285351

Fax No: 0212285759


 
මුල් පිටුව

ආපදා කළමණාකරන

 

අංකය ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය

1

ආපදා කළමණාකරන අමාත්‍යාංශය

No.383, බෞද්ධාලෝක, කොළඹ – 07.

0112695013/ 2681980

2

ආපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානය

2-222,BMICH, බෞද්ධාලෝක, කොළඹ – 07.

0112670002

3

දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරන සම්බන්දිකරණ ඒකකය

කොළඹ දිස්තික් ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය, කොළඹ 12

0112670002

 
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
District Secretary


Suntharam Arumainayaham

Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2