මුල් පිටුව තවත් අපාදා කළමනාකරණය‍

ආපදා කළමණාකරන

 

අංකය ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය

1

ආපදා කළමණාකරන අමාත්‍යාංශය

No.383, බෞද්ධාලෝක, කොළඹ – 07.

0112695013/ 2681980

2

ආපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානය

2-222,BMICH, බෞද්ධාලෝක, කොළඹ – 07.

0112670002

3

දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරන සම්බන්දිකරණ ඒකකය

කොළඹ දිස්තික් ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය, කොළඹ 12

0112670002

 
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
May 2017
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3