ප්‍රා. ලේ. කාර්යාල
RIGHT TO INFORMATION

In accordance with the RTI Act 12 of 2016

Designated officer

Name: Mr.S.Arumainayaham

Designation:- District Secretary

Phone No: 0212283965

Fax No: 0212283966

Information Officer

Name: Mr.T.Prunthakaran

Designation:- Asst.District Secretary

Phone No: 0212285351

Fax No: 0212285759


 
මුල් පිටුව සංඛ්‍යාන තොරතුරු

සංඛ්‍යාන තොරතුරු

 

වර්ග ප්‍රමාණය : ව.කි. 699
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන : 13
ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ගණන : 557
මැතිවරණ කොට්ඨාශ ගණන : 15
මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහණය : 2008
මුළු ජනගහණය : 2488000
පිරිමි : 1272486
ගැහැණු : 1215514
කුටුම්බ සාමාජික සංඛ්‍යාව : 4.4

population

ශ්‍රම බලකාය
සේවා නියුක්ත : 853571
සේවා ව්‍යුක්ත : 39717

labour_force

 
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
District Secretary


Suntharam Arumainayaham

Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3