මුල් පිටුව සංඛ්‍යාන තොරතුරු

සංඛ්‍යාන තොරතුරු

 

වර්ග ප්‍රමාණය : ව.කි. 699
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන : 13
ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ගණන : 557
මැතිවරණ කොට්ඨාශ ගණන : 15
මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහණය : 2008
මුළු ජනගහණය : 2488000
පිරිමි : 1272486
ගැහැණු : 1215514
කුටුම්බ සාමාජික සංඛ්‍යාව : 4.4

population

ශ්‍රම බලකාය
සේවා නියුක්ත : 853571
සේවා ව්‍යුක්ත : 39717

labour_force

 
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
July 2017
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5