විමසුම් තොරතුරු

 

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

එච්.ටි. කමල්  පත්මසිරි
දුරකථන අංකය: 011 2433093/ 2435626 Ext : 201

 

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

අයි.සභාලිංගම් මහත්මිය
දුරකථන අංකය: 011 2325469 Ext : 202

 

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

වයි.කේ.එස්.ජීවමාලා මහත්මිය
දුරකථන අංකය: 011 2439395 Ext : 203

 

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

ඒ.ඩබ්.ජී.ගුරුගේ
දුරකථන අංකය: 011 2323267 Ext : 212

 

සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ

ඒ.එච්. ප්‍රේමදාස මහතා
දුරකථන අංකය: 011 2441928 Ext : 207

 

පරිපාලන නිලධාරි

ඩබ්ලිව්.ඒ. සරත්චන්ද්‍ර මහතා
දුරකථන අංකය: 011 2432951 Ext : 204

 

අයි.සභාලිංගම්
 
Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
ප්‍රා. ලේ. කාර්යාල
District Secretary


Suntharam Arumainayaham