ප්‍රා. ලේ. කාර්යාල
RIGHT TO INFORMATION

In accordance with the RTI Act 12 of 2016

Designated officer

Name: Mr.S.Arumainayaham

Designation:- District Secretary

Phone No: 0212283965

Fax No: 0212283966

Information Officer

Name: Mr.T.Prunthakaran

Designation:- Asst.District Secretary

Phone No: 0212285351

Fax No: 0212285759


 
මුල් පිටුව අමතන්න ඇමතුම් විස්තර

විමසුම් තොරතුරු

 

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

එච්.ටි. කමල්  පත්මසිරි
දුරකථන අංකය: 011 2433093/ 2435626 Ext : 201

 

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

අයි.සභාලිංගම් මහත්මිය
දුරකථන අංකය: 011 2325469 Ext : 202

 

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

වයි.කේ.එස්.ජීවමාලා මහත්මිය
දුරකථන අංකය: 011 2439395 Ext : 203

 

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

ඒ.ඩබ්.ජී.ගුරුගේ
දුරකථන අංකය: 011 2323267 Ext : 212

 

සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ

ඒ.එච්. ප්‍රේමදාස මහතා
දුරකථන අංකය: 011 2441928 Ext : 207

 

පරිපාලන නිලධාරි

ඩබ්ලිව්.ඒ. සරත්චන්ද්‍ර මහතා
දුරකථන අංකය: 011 2432951 Ext : 204

 

අයි.සභාලිංගම්
 
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
District Secretary


Suntharam Arumainayaham

Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1