මුල් පිටුව අප ගැන කාර්යය මණ්ඩලය

කාර්යය මණ්ඩලය

 

දිස්ත්‍රික් ලේකම් - එච්.ටි. කමල්  පත්මසිරි

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන්ට අනුකූලව සම්බන්ධීකරණ කටයුතු මෙහෙයවමින් සංවර්ධන හා පරිපාලනමය කටයුතු ඉටු කිරීම හා කාලීන සමාජ අවශ්‍යතාවයන්ට පිළිසරණ වෙමින් දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය මෙහයවීම හා ජනතා සුභසාධනය ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වා ගැනීම.

Addt-DistSec

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් - අයි.සභාලිංගම්

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ අනුකූලතාවය මත දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා අනෙකුත් ආයතනයන්හී ක්‍රියාවලීන්ට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබා දීම තුළින් දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම.

jeewamala

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් - වයි.කේ.එස්.ජීවමාලා

දිස්ත්‍රික් ලේකම් හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ මගපෙන්වීම මත දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන හා පරිපාලන ක්‍රියාකාරකම් ඉටු කිරීම උදෙසා වන සහාය රාජකාරි ඉටු කිරීම හා අභ්‍යන්තර පරිපාලන කටයුතු ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වා ගැනීම.

guruge

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී - ඒ.ඩබ්.ජී.ගුරුගේ

දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන, සුභසාධන, හදිසි ආපදා පරිපාලනමය කටයුතු ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වාගෙන යාම සඳහා මූල්‍ය කළමනාකරණය කිරීම සහ මූල්‍යමය වාර්තා තුළින් ජනතාවට සියළු මූල්‍යමය වගකීම් ඉටු කිරීම.

damayanthi

ගණකාධිකාරී - යූ.ජී.ආර්.දමයන්ති

රාජ්‍ය පරතිපත්තීන් වලට අනුකූලව රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණයේ ඵලදායීතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලනමය හා සංවර්ධන කටයුතු ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය වගකීම ඉටු කිරීම තුළින් මහජනතාවට උපරිම සේවයක් සපයාදීමේ යුතුකම හා වගකීම ඉටු කිරීම.

 
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
District Secretary


Suntharam Arumainayaham

Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
September 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30