ප්‍රා. ලේ. කාර්යාල
RIGHT TO INFORMATION

In accordance with the RTI Act 12 of 2016

Designated officer

Name: Mr.S.Arumainayaham

Designation:- District Secretary

Phone No: 0212283965

Fax No: 0212283966

Information Officer

Name: Mr.T.Prunthakaran

Designation:- Asst.District Secretary

Phone No: 0212285351

Fax No: 0212285759


 
පුවත් සහ සිදුවීම්

பாராளுமன்ற பொதுக்கணக்கு குழுவினால் சிறந்த கணக்கு அறிக்கை சமர்ப்பித்தமைக்கான விருது கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகத்திற்கு வழங்கப்பட்டது

There are no translations available.

பாராளுமன்ற பொதுக்கணக்கு குழுவினால் அரச நிறுவனங்களின் கணக்குகளை மதிப்பீ்டு செய்து சிறந்த கணக்கு வைப்பு. மற்றும் Online மூலம் கணக்கு அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்தல் போன்ற செயற்பாடுகளை சிறப்பான முறையில் மேற்கொண்ட அரச நிறுவனங்களுக்கு நேற்றையதினம் 13.11.2017 பாராளுமன்றத்தில் விருது வழங்கபட்டது. இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்துகொண்ட அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்கள் விருதுகளை வழங்கிவைத்தார்

அந் நிகழ்வில் கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகம் சார்பாக அரச அதிபர் திரு சுந்தரம் அருமைநாயகம் அவர்கள் விருதினைப்பெற்றுக்கொண்டார்

இவ்விருது கிடைக்கப்பெற்றமையிட்டு மாவட்ட செயலக உத்தியோகத்தர்களை பாராட்டும் நிகழ்வு இன்று இடம்பெற்றது

 

மாற்றுவலுவுள்ளோருக்கான தொழிற்பயிற்சி நிலையம் கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்படவுள்ளது

There are no translations available.

வடக்கு மாகாண மாற்றுவலுவுள்ளோருக்கான தொழிற்பயிற்சி நிலையம் கிளிநொச்சியில் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா 20.10.2017 அன்று நடைபெற்றது.

சமூக சேவைகள். நலன்புரி மற்றும் கண்டி மரபுரிமைகள் அமைச்சின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தினால் வட மாகாணத்துக்கான மாற்றுவலுவுள்ளோருக்காக அமைக்கப்படவுள்ள இப்பயிற்சி நிலைய கட்டிடத்துக்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு மேலதிக அரசாங்க அதிபர் திரு சி.சத்தியசீலன் அவர்களது தலைமையில் இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்ட சமூக சேவைகள். நலன்பரி மற்றும் கண்டி மரபுரிமைகள் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளரும் சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தின் பதில் பணிப்பாளருமாகிய திரு பிரதீப் ஜயரட்ண அவர்கள் இப்பயிற்சி நிலையத்துக்கான அடிக்கல்லினை நாட்டி வைத்தார்.

80 மில்லியன் ருபா செலவில் நிர்மாணிக்கப்படும் இப்பயிற்சி நிலையத்தில் 2018  ஆடி மாதமளவில் பயிற்சிகள் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது எனவும் இத்தொழிற்பயிற்சியில் 15 வயதிலிருந்து 38 வயதுவரையுள்ள மாற்றுவலுவுள்ளோருக்கு தொழிற்பயிற்சி வழங்கப்படும் எனவும் இப்பயிற்சியின் போது அவர்களுக்கான உணவு உடை தங்குமிட வசதி மற்றும் ஊக்குவிப்பு தொகை என்பன வழங்கப்படும் எனவும் சமூக சேவைகள். நலன்புரி மற்றும் கண்டி மரபுரிமைகள் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திரு பிரதீப் ஜசரட்ண அவர்கள் தனது உரையில் தெரிவித்தார். 
තවත් ලිපි...
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
District Secretary


Suntharam Arumainayaham

Additional District Secretary

Sivapathasuntharam Sathiyaseelan

scheduled Events
February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3